Hour Day Month Year
22:07 18 08 2017
Xin
Xin
Yin Metal
Ding
Ding
Yin Fire
Wu
Wu
Yang Earth
Ding
Ding
Yin Fire
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
You
You
Rooster
Yin Metal
Date: 2017-08-18 22:07
Chai Bu: Yin Ju 8, Fu Tou - 壬 at 4, Id: 1008
SE S SW
Supreme Yin
Wu/ Official
Open
Ren Xun 4
Snake
Gui/ Aggressor
Rest
Yi Li 9
Commander
Ren/ Assistant
Birth
Ding Xin Kun 2
Void
E
Harmonies
Bing/ Grass
Shocking
Gui Zhen 3
Commander:
Assistant at 5
Messenger:
Delusion at 6
Heaven
Yi/ Hero
Injury
Ji Dui 7
W Void
Tiger
Geng/ Heart
Death
Wu Gen 8
Warrior
Ji/ Pillar
View
Bing Kan 1
Earth
Ding/ Xin/ Rice (F)
Delusion
Geng Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 8, Fu Tou - 壬 at 4, Id: 1008
SE S SW
Xiang Zuo
Void
E
Yue Wang
Chart Id : 1008
Ri Zhi
W Void
Geng Xing
Fu Gong
Di Jia
NE N Horse NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2017 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.