Hour Day Month Year
14:47 14 12 2017
Gui
Gui
Yin Water
Yi
Yi
Yin Wood
Ren
Ren
Yang Water
Ding
Ding
Yin Fire
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Zi
Zi
Rat
Yang Water
You
You
Rooster
Yin Metal
Date: 2017-12-14 14:47
Chai Bu: Yin Ju 1, Fu Tou - 己 at 9, Id: 560
SE Horse S SW
Supreme Yin
Bing/ Aggressor
Delusion
Ding Xun 4
Snake
Ding/ Assistant
View
Ji Li 9
Commander
Ji/ Hero
Death
Yi Gui Kun 2
Void
E
Harmonies
Geng/ Official
Injury
Bing Zhen 3
Commander:
Hero at 5
Messenger:
View at 9
Heaven
Yi/ Gui/ Rice (F)
Shocking
Xin Dui 7
W Void
Tiger
Wu/ Grass
Birth
Geng Gen 8
Warrior
Ren/ Heart
Rest
Wu Kan 1
Earth
Xin/ Pillar
Open
Ren Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 1, Fu Tou - 己 at 9, Id: 560
SE Horse S SW
Yue Wang
Xing Wang
Quan Yi
Xiang Zuo
Ji Xing
Void
E
Qi Ge
Tai Huo
Chart Id : 560
Tian Jia
Long Zou
Ri Zhi
W Void
Fei Gong
NE N NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2017 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.