Hour Day Month Year
19:47 27 05 2018
Jia
Jia
Yang Wood
Ji
Ji
Yin Earth
Ding
Ding
Yin Fire
Wu
Wu
Yang Earth
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Wei/
Wei
Goat
Yin Earth
Si/
Si
Snake
Yin Fire
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-05-27 19:47
Chai Bu: Yang Ju 8, Fu Tou - 己 at 9, Id: 431
SE Horse S SW
Heaven
Gui/ Assistant
Delusion
Gui Xun 4
Commander
Ji/ Hero
View
Ji Li 9
Snake
Xin/ Ding/ Rice (F)
Death
Xin Ding Kun 2
E
Earth
Ren/ Aggressor
Injury
Ren Zhen 3
Commander:
Hero at 9
Messenger:
View at 9
Supreme Yin
Yi/ Pillar
Shocking
Yi Dui 7
W
Warrior
Wu/ Official
Birth
Wu Gen 8
Tiger
Geng/ Grass
Rest
Geng Kan 1
Harmonies
Bing/ Heart
Open
Bing Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 8, Fu Tou - 己 at 9, Id: 431
SE Horse S SW
Gui Xing
E
Chart Id : 431
Ri Zhi
W
Zhan Ge
Xiu Zha
ZhenZhaS
Yue Mu
NE Void N Void NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.