Hour Day Month Year
00:36 21 02 2024
Bing
Bing
Yang Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Bing
Bing
Yang Fire
Jia
Jia
Yang Wood
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-02-21 00:36
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 7, Id: 313
SE Horse S SW
Commander
Ji Pillar
Bing Xun 4
Snake
Wu Heart
Xin Li 9
Supreme Yin
Ren Grass
Gui Kun 2
E
Heaven
Gui Rice (F)
Ding Zhen 3
Commander:
Heavenly Pillar at 4
Messenger:
Shocking Door at 9
Harmonies
Geng Official
Ji Dui 7
W
Earth
Xin Hero
Geng Gen 8
Warrior
Bing Assistant
Ren Kan 1
Tiger
Ding Aggressor
Wu Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 7, Id: 313
SE Horse S SW
Long Fan
Xiang Zuo
E
Ri Sheng
Tian Jia
She Jiao
Chart Id : 313
Xing Ge
Fu Gong
W
Xing Zhi
NE Void N Void NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.