Hour Day Month Year
09:14 17 07 2024
Yi
Yi
Yin Wood
Ren
Ren
Yang Water
Xin
Xin
Yin Metal
Jia
Jia
Yang Wood
Si
Si
Snake
Yin Fire
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-07-17 09:14
Yin Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 4, Id: 1002
SE S SW
Snake
Gui Aggressor
Ren Xun 4
Commander
Ren Assistant
Yi Li 9
Heaven
Yi Hero
Ding Kun 2
Horse Void
E
Supreme Yin
Wu Official
Gui Zhen 3
Commander:
Heavenly Assistant at 9
Messenger:
Delusion Door at 3
Earth
Ding Rice (F)
Ji Dui 7
W Void
Harmonies
Bing Grass
Wu Gen 8
Tiger
Geng Heart
Bing Kan 1
Warrior
Ji Pillar
Geng Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 4, Id: 1002
SE S SW
Gui Xing
Xiang Zuo
Long Zou
Ri Mu
Horse Void
E
Wu Xing
Chart Id : 1002
Chong Zha
Gui Dun
Xing Sheng
San Qi Zhi
W Void
Die Xue
Qi Ge
Tai Huo
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.