Hour Day Month Year
08:58 18 10 2017
Bing
Bing
Yang Fire
Wu
Wu
Yang Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Ding
Ding
Yin Fire
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
You
You
Rooster
Yin Metal
Date: 2017-10-18 08:58
Chai Bu: Yin Ju 3, Fu Tou - 癸 at 7, Id: 713
SE S SW
Supreme Yin
Xin/ Hero
View
Yi Xun 4
Snake
Ji/ Bing/ Rice (F)
Death
Xin Li 9
Commander
Gui/ Pillar
Shocking
Ji Bing Kun 2
Horse Void
E
Harmonies
Yi/ Assistant
Delusion
Wu Zhen 3
Commander:
Pillar at 5
Messenger:
Shocking at 5
Heaven
Ding/ Heart
Open
Gui Dui 7
W Void
Tiger
Wu/ Aggressor
Injury
Ren Gen 8
Warrior
Ren/ Official
Birth
Geng Kan 1
Earth
Geng/ Grass
Rest
Ding Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 3, Fu Tou - 癸 at 7, Id: 713
SE S SW
Hu Chang
Yue Sheng
Long Fan
Xiang Zuo
Horse Void
E
Ri Sheng
Chart Id : 713
Xing Sheng
Quan Yi
ZhenZhaS
Zhu Tou
W Void
Qi Ge
NE N NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2017 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.