Hour Day Month Year
19:45 18 08 2018
Geng
Geng
Yang Metal
Ren
Ren
Yang Water
Geng
Geng
Yang Metal
Wu
Wu
Yang Earth
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-08-18 19:45
Chai Bu: Yin Ju 2, Fu Tou - 壬 at 7, Id: 647
SE S SW
Snake
Wu/ Ding/ Rice (F)
Birth
Bing Xun 4
Commander
Ren/ Pillar
Injury
Geng Li 9
Heaven
Gui/ Heart
Delusion
Wu Ding Kun 2
Horse Void
E
Supreme Yin
Geng/ Hero
Rest
Yi Zhen 3
Commander:
Pillar at 9
Messenger:
Shocking at 1
Earth
Ji/ Grass
View
Ren Dui 7
W Void
Harmonies
Bing/ Assistant
Open
Xin Gen 8
Tiger
Yi/ Aggressor
Shocking
Ji Kan 1
Warrior
Xin/ Official
Death
Gui Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 2, Fu Tou - 壬 at 7, Id: 647
SE S SW
Long Fan
Xing Shi
Xing Wang
Fei Gong
She Jiao
Horse Void
E
Qi Ge
Chart Id : 647
W Void
Xiu Zha
ZhenZhaS
Ri Wang
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.