Hour Day Month Year
02:01 21 10 2018
Ji
Ji
Yin Earth
Bing
Bing
Yang Fire
Ren
Ren
Yang Water
Wu
Wu
Yang Earth
Chou/
Chou
Ox
Yin Earth
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-10-21 02:01
Chai Bu: Yin Ju 9, Fu Tou - 庚 at 7, Id: 1046
SE S Void Void SW
Earth
Yi/ Grass
View
Gui Xun 4
Warrior
Ji/ Official
Death
Wu Li 9
Tiger
Ding/ Aggressor
Shocking
Bing Ren Kun 2
Horse
E
Heaven
Xin/ Heart
Delusion
Ding Zhen 3
Commander:
Pillar at 8
Messenger:
Shocking at 2
Harmonies
Gui/ Assistant
Open
Geng Dui 7
W
Commander
Geng/ Pillar
Injury
Ji Gen 8
Snake
Bing/ Ren/ Rice (F)
Birth
Yi Kan 1
Supreme Yin
Wu/ Hero
Rest
Xin Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 9, Fu Tou - 庚 at 7, Id: 1046
SE S Void Void SW
Ri Wang
Horse
E
Chart Id : 1046
W
Geng Xing
Xing Ge
Yue Shi
Xing Zhi
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.