Hour Day Month Year
13:49 11 12 2018
Ding
Ding
Yin Fire
Ding
Ding
Yin Fire
Jia
Jia
Yang Wood
Wu
Wu
Yang Earth
Wei/
Wei
Goat
Yin Earth
Chou/
Chou
Ox
Yin Earth
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-12-11 13:49
Chai Bu: Yin Ju 1, Fu Tou - 壬 at 6, Id: 584
SE S SW
Commander
Ren/ Heart
Rest
Ding Xun 4
Heaven
Wu/ Grass
Birth
Ji Li 9
Earth
Geng/ Official
Injury
Yi Gui Kun 2
Void
E
Snake
Xin/ Pillar
Open
Bing Zhen 3
Commander:
Heart at 4
Messenger:
Open at 3
Warrior
Bing/ Aggressor
Delusion
Xin Dui 7
W Void
Supreme Yin
Yi/ Gui/ Rice (F)
Shocking
Geng Gen 8
Harmonies
Ji/ Hero
Death
Wu Kan 1
Tiger
Ding/ Assistant
View
Ren Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 1, Fu Tou - 壬 at 6, Id: 584
SE S SW
Xiang Zuo
Ren Xing
Qi Ge
Da Ge
Void
E
Chart Id : 584
W Void
Gui Jia
Quan Yi
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.