Date Hour Day Month Year
Tuesday 14:19 11 12 2018
Stem
Ding
Ding
Yin Fire
Ding
Ding
Yin Fire
Jia
Jia
Yang Wood
Wu
Wu
Yang Earth
Branch
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Hidden Stems
Ding Ji Yi
Xin Ji Gui
Gui
Ding Wu Xin
Na Yin
Water in Milky Way
Water in the Stream
Metal in the sea
Wood on the Plain
Flying Star 8 2 4 9
Hexagram
Water
6
7
Poison
18
Metal
4
7
Following
17
24
Water
1
1
Earth
2
Water
1
6
Humility
15
Location SW1 NE1 N2 NW2
Group Xun Zhen Kun Dui
Out of Gua 1 2 7 6 8 9 4 8 9 4 6 9
Family
Zhen-Xun
Gen-Dui
Zhen-Xun
Gen-Dui
Qian-Kun
Zhen-Xun
Qian-Kun
Gen-Dui
Activates Stars 2-6 8-4 1-1 6-1
Day Basic Info
12 Officers
2 - Remove
Dong Gong
**
28 Constellations 20 - Beak
Yellow & Black Belt 6 - Precious Light
Index KP1/3v1
-46 / 10
Na Yin Water in the Stream
24 Jie Qi 21 - Greater Snow
Jie Qi Start Date 2018-12-07 04:24
Jie Qi End Date 2018-12-21 22:23
Moon
4 04
QMDJ Zhi Run Yin 1
QMDJ Chai Bu Yin 1
Xuan Kong Da Gua
1-3: Combo of 5 - Focus on D - Produce Out
11-13: Combo of 5 - Form 2 - Produce Out
Day Stars
Good Bad
Earth Wealth
Monthly Virtue Combo
Six Combo
Universal Protection
Yang Noble (Y)
Yin Virtue
Big Mishap
Four Abandonment
Golden God Xin (Y)
Heavenly Depression
Man Separator
Near Abandonment
Date
Hour
Day Special Info
White Tiger Sha Entering Central Palace
Yearly Annual Sha Days

XKDG

He Tu

Metal
Ji/ Qian/ 9
Chou/ Zhen/ 2

Earth

Ox

25
Without
Wrongdoing

XKDG

Combo 10

Water
Bing/ Gen/ 6
Zi/ Zhen/ 3

Fire

Rat

27
Nourish

XKDG

Combo 5-15

Water
Jia/ Kun/ 1
Zi/ Zhen/ 8

Wood

Rat

24
Returning

XKDG

7 Star Robbery

Water
Ding/ Gen/ 6
Wei/ Xun/ 7

Fire

Goat

18
Poison

Stem Branch

Combination

Wood
Ren/ Zhen/ 8
Zi/ Zhen/ 1

Water

Rat

51
Thunder

Stem 7K

Branch Clash

Metal
Gui/ Dui/ 4
Wei/ Kan/ 8

Water

Goat

47
Trap

Stem IW

Branch Clash

Metal
Xin/ Qian/ 9
Wei/ Kan/ 3

Metal

Goat

6
Litigation

Date: 2018-12-11
Flying Stars
SE S SW
E
3 8
1
7
4
8 4
6
3
9
1 6
8
5
2
2 7
9
6
3
4
Month
9
Year
2
Day
8
Hour
5
6 2
4
1
7
7 3
5
2
8
9 5
7
4
1
5 1
3
9
6
W
NE N NW
Date: 2018-12-11
Month Replace Month Hexagram Chart
SE S SW
E
3
Gen/ 6
Zhen/ 3
Nourish
8
8
Xun/ 2
Gen/ 7
Gradual Progress
4
1
Qian/ 9
Kan/ 3
Litigation
6
2
Dui/ 4
Kun/ 4
Gathering
7
4
Li/ 3
Xun/ 4
The Cauldron
9
6
Kun/ 1
Qian/ 9
Unity
2
7
Zhen/ 8
Dui/ 7
Marrying Maiden
3
9
Li/ 3
Li/ 1
Fire
5
5
Kan/ 7
Xun/ 6
Well
1
W
NE N NW
Date: 2018-12-11
Year Replace Year Hexagram Chart
SE S SW
E
8
Li/ 3
Gen/ 8
Travelling
9
4
Kan/ 7
Xun/ 6
Well
5
6
Dui/ 4
Qian/ 6
Eliminating
7
7
Gen/ 6
Dui/ 9
Decreasing
8
9
Kan/ 7
Li/ 9
Accomplished
1
2
Zhen/ 8
Kun/ 8
Delight
3
3
Xun/ 2
Zhen/ 9
Increasing
4
5
Qian/ 9
Li/ 7
Followship
6
1
Kun/ 1
Kan/ 7
Officer
2
W
NE N NW

Feng Shui of the Day: 2018-12-11
SE S SW
E
S2 Peach Blossom
Happiness Sector
SW1 Day Breaker
3 Killings
Five Yellow
NE1 Grand Duke
NE3 Robbery Sha
NW1 Five Ghost
NW3 Sky Horse
W
NE N NW
Feng Shui of the Month: 2018-12
SE S SW
E
SE3 Robbery Sha
S2 Month Breaker
3 Killings
W2 Peach Blossom
NE3 Sky Horse
N2 Grand Duke
Five Yellow
W
NE N NW
Feng Shui of the Year: 2018
SE S SW
E
SE1 Year Breaker
SE3 Dragon Virtue
S2 Wu Capital
SW1 Ji Capital
SW1 Fortune Virtue
SW3 Sky Horse
E2 Peach Blossom
NE1 Annual Sha
NE1 Moon
NE2 Great Sun
Five Yellow
N2 Calamity Sha
3 Killings
N2 Five Ghost
N1 Great Moon
NW1 Grand Duke
NW3 Robbery Sha
NW3 Sun
W
NE N NW

Hours
0 - 1 1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 24
Geng
Geng
Xin
Xin
Ren
Ren
Gui
Gui
Jia
Jia
Yi
Yi
Bing
Bing
Ding
Ding
Wu
Wu
Ji
Ji
Geng
Geng
Xin
Xin
Ren
Ren
Zi
Zi
Chou
Chou
Yin
Yin
Mao
Mao
Chen
Chen
Si
Si
Wu
Wu
Wei
Wei
Shen
Shen
You
You
Xu
Xu
Hai
Hai
Zi
Zi
Earth on the Wall Earth on the Wall Gold Foil Metal Gold Foil Metal Fire of the Lamp Fire of the Lamp Water in Milky Way Water in Milky Way Earth on Highway Earth on Highway Gold in Jewellery Gold in Jewellery Mulberry Wood
6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3
Fire
Xun/ 2
Zhen/ 9
Increasing
42
Water
Kun/ 1
Li/ 3
Dimming Light
36
Metal
Qian/ 9
Li/ 7
Followship
13
Wood
Zhen/ 8
Dui/ 7
Marrying Maiden
54
Wood
Li/ 3
Dui/ 2
Opposition
38
Fire
Kan/ 7
Qian/ 3
Waiting
5
Metal
Dui/ 4
Xun/ 3
Great Exceeding
28
Water
Gen/ 6
Xun/ 7
Poison
18
Fire
Xun/ 2
Kan/ 6
Dispersing
59
Wood
Li/ 3
Gen/ 8
Travelling
56
Metal
Qian/ 9
Kun/ 9
Stagnation
12
Fire
Kan/ 7
Kun/ 7
Alliance
8
Wood
Zhen/ 8
Zhen/ 1
Thunder
51
N3 NE2 E2 SE1 SE1 SE3 S3 SW1 W1 W3 NW2 N1 NE1
Xun Kan Li Dui Gen Kun Zhen Xun Li Li Qian Kun Zhen
1 2 7 4 6 8 2 3 7 4 6 9 1 2 3 4 8 9 6 8 9 1 2 7 2 3 7 2 3 7 1 3 7 4 8 9 6 8 9
Heng-Yi
Pi-Tai
JiJi-WeiJi
Qian-Kun
Kan-Li
Zhen-Xun
Gen-Dui
JiJi-WeiJi
Sun-Xian
Pi-Tai
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Sun-Xian
Zhen-Xun
Gen-Dui
Kan-Li
Zhen-Xun
Kan-Li
Gen-Dui
Pi-Tai
Qian-Kun
Kan-Li
Zhen-Xun
Control In
Produce Out
Same
Control Out
Control Out
Control In
Same
Produce Out
Control In
Control Out
Same
Control In
Control Out
8-2 3-1 3-9 4-8 4-3 9-7 2-4 2-6 7-2 6-3 1-9 1-7 8-8
Heavenly Punishment
Red Phoenix
Golden Lock
Precious Light
White Tiger
Jade Hall
Heavenly Jail
Black Tortoise
Life Governor
Grappling Hook
Green Dragon
Bright Hall
Heavenly Punishment
Six Combo
Day Establish
Stem Combo Hour
Road Emptiness
Stem Clash Hour
Road Emptiness
Year Breaker
Three Harmony
Wealth Hour
Happy Spirit
Month Breaker
Day Harm
Day Breaker
Group Emptiness
Heavenly Nobleman
Prosperity Nobleman
Three Harmony
Birth Hour
Yin Noble
Group Emptiness
Yang Noble
Day Punishment
Heavenly Nobleman
Heavenly Officer
Sky Horse
Stem Combo Hour
Six Combo
Road Emptiness
5 1 3
4 6 8
9 2 7
4 9 2
3 5 7
8 1 6
3 8 1
2 4 6
7 9 5
2 7 9
1 3 5
6 8 4
1 6 8
9 2 4
5 7 3
9 5 7
8 1 3
4 6 2
8 4 6
7 9 2
3 5 1
7 3 5
6 8 1
2 4 9
6 2 4
5 7 9
1 3 8
5 1 3
4 6 8
9 2 7
4 9 2
3 5 7
8 1 6
3 8 1
2 4 6
7 9 5
2 7 9
1 3 5
6 8 4
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.