Date Hour Day Month Year
Thursday 14:48 14 12 2017
Stem
Gui
Gui
Yin Water
Yi
Yi
Yin Wood
Ren
Ren
Yang Water
Ding
Ding
Yin Fire
Branch
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Zi
Zi
Rat
Yang Water
You
You
Rooster
Yin Metal
Hidden Stems
Ding Ji Yi
Ren Jia
Gui
Xin
Na Yin
Wood of Willow
Fire on Mountain
Mulberry Wood
Fire on the Slope
Flying Star 5 4 7 1
Hexagram
Metal
4
8
Trap
47
Wood
3
3
Advancement
35
Wood
8
1
Thunder
51
Metal
4
9
Influence
31
Location SW3 NW3 NE1 W3
Group Dui Qian Zhen Dui
Out of Gua 4 6 9 1 3 7 6 8 9 4 6 9
Family
Kan-Li
Gen-Dui
Pi-Tai
JiJi-WeiJi
Zhen-Xun
Sun-Xian
Activates Stars 7-4 1-3 8-8 6-4
Day Basic Info
12 Officers 12 - Close
Dong Gong
***
28 Constellations 22 - Well
Yellow & Black Belt 4 - Red Phoenix
Index KP1 5 %
Na Yin Fire on Mountain
24 Jie Qi 21 - Greater Snow
Jie Qi Start Date 2017-12-06 22:30
Jie Qi End Date 2017-12-21 16:29
Moon
26 26/
QMDJ Zhi Run Yin 1
QMDJ Chai Bu Yin 1
Xuan Kong Da Gua
No special structure today
Day Stars
Good Bad
Abundant Fortune
Heavenly Doctor
Sky Horse (Year)
Yang Noble (Year)
Big Mishap (Year)
Blood Branch
Month Detest (Year)
Date
Hour
Day Special Info
Ten Spiritual Days

XKDG

He Tu

Wood
Ding/ Zhen/ 8
Hai/ Kun/ 8

Fire

Pig

16
Delight

XKDG

Combo 10

Fire
Xin/ Kan/ 7
Hai/ Kun/ 7

Metal

Pig

8
Alliance

XKDG

Combo 5-15

Fire
Ji/ Xun/ 2
Hai/ Kun/ 2

Earth

Pig

20
Observation

XKDG

7 Star Robbery

Water
Xin/ Kun/ 1
Chou/ Li/ 3

Metal

Ox

36
Dimming
Light

Stem Branch

Combination

Wood
Geng/ Li/ 3
Yin/ Li/ 1

Metal

Tiger

30
Fire

Stem 7K

Branch Clash

Wood
Xin/ Li/ 3
Si/ Qian/ 7

Metal

Snake

14
Great
Reward

Stem IW

Branch Clash

Wood
Ji/ Zhen/ 8
Si/ Qian/ 2

Earth

Snake

34
Great
Strength

Date: 2017-12-14
Flying Stars
SE S SW
E
6 9
3
4
4
2 5
8
9
9
4 7
1
2
2
5 8
2
3
3
7
Month
1
Year
4
Day
5
Hour
5
9 3
6
7
7
1 4
7
8
8
3 6
9
1
1
8 2
5
6
6
W
NE N NW
Date: 2017-12-14
Month Replace Month Hexagram Chart
SE S SW
E
6
Kun/ 1
Qian/ 9
Unity
2
2
Dui/ 4
Kun/ 4
Gathering
7
4
Li/ 3
Xun/ 4
The Cauldron
9
5
Kan/ 7
Dui/ 8
Regulate
1
7
Zhen/ 8
Dui/ 7
Marrying Maiden
3
9
Zhen/ 8
Li/ 6
Abundance
5
1
Qian/ 9
Kan/ 3
Litigation
6
3
Gen/ 6
Zhen/ 3
Nourish
8
8
Xun/ 2
Gen/ 7
Gradual Progress
4
W
NE N NW
Date: 2017-12-14
Year Replace Year Hexagram Chart
SE S SW
E
9
Kun/ 1
Li/ 3
Dimming Light
2
5
Dui/ 4
Kan/ 8
Trap
7
7
Li/ 3
Dui/ 2
Opposition
9
8
Kan/ 7
Gen/ 2
Obstruction
1
1
Zhen/ 8
Kan/ 4
Relief
3
3
Zhen/ 8
Zhen/ 1
Thunder
5
4
Qian/ 9
Xun/ 8
Meeting
6
6
Gen/ 6
Qian/ 4
Big Livestock
8
2
Xun/ 2
Kun/ 2
Observation
4
W
NE N NW

Feng Shui of the Day: 2017-12-14
SE S SW
E
SE3 Day Breaker
SE3 Sky Horse
SW3 Robbery Sha
3 Killings
N2 Peach Blossom
Five Yellow
NW3 Grand Duke
NW3 Five Ghost
Happiness Sector
W
NE N NW
Feng Shui of the Month: 2017-12
SE S SW
E
SE3 Robbery Sha
S2 Month Breaker
3 Killings
Five Yellow
W2 Peach Blossom
NE3 Sky Horse
N2 Grand Duke
W
NE N NW
Feng Shui of the Year: 2017
SE S SW
E
SE3 Annual Sha
SE3 Five Ghost
SE1 Dragon Virtue
Five Yellow
S2 Fortune Virtue
S2 Peach Blossom
SW3 Wu Capital
E2 Year Breaker
E2 Calamity Sha
3 Killings
W2 Grand Duke
W2 Ji Capital
NE3 Robbery Sha
NE2 Great Sun
N2 Moon
N1 Great Moon
NW1 Sun
NW3 Sky Horse
W
NE N NW

Hours
0 - 1 1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 24
Bing
Bing
Ding
Ding
Wu
Wu
Ji
Ji
Geng
Geng
Xin
Xin
Ren
Ren
Gui
Gui
Jia
Jia
Yi
Yi
Bing
Bing
Ding
Ding
Wu
Wu
Zi
Zi
Chou
Chou
Yin
Yin
Mao
Mao
Chen
Chen
Si
Si
Wu
Wu
Wei
Wei
Shen
Shen
You
You
Xu
Xu
Hai
Hai
Zi
Zi
Water in the Stream Water in the Stream Earth on Fortress Earth on Fortress White Molten Metal White Molten Metal Wood of Willow Wood of Willow Water in the Spring Water in the Spring Earth on the House Earth on the House Lightning Fire
3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9
Water
Gen 6
Zhen 3
Nourish
27
Metal
Dui 4
Zhen 7
Following
17
Wood
Zhen 8
Li 6
Abundance
55
Fire
Kan 7
Dui 8
Regulate
60
Water
Kun 1
Qian 9
Unity
11
Wood
Li 3
Qian 7
Great Reward
14
Fire
Xun 2
Xun 1
Wind
57
Metal
Dui 4
Kan 8
Trap
47
Wood
Li 3
Kan 9
Not Yet Accomplished
64
Metal
Qian 9
Gen 4
Retreat
33
Water
Gen 6
Gen 1
Mountain
52
Wood
Zhen 8
Kun 8
Delight
16
Fire
Kan 7
Zhen 4
Beginning
3
N3 NE1 E1 E3 SE2 S1 SW1 SW3 SW3 W2 NW1 NW3 N3
Xun Zhen Kan Kan Kun Qian Xun Dui Li Qian Gen Zhen Kan
1 2 7 6 8 9 4 6 8 4 6 8 4 8 9 1 3 7 1 2 7 4 6 9 2 3 7 1 3 7 1 2 3 6 8 9 4 6 8
Heng-Yi
Sun-Xian
Zhen-Xun
Gen-Dui
Kan-Li
Zhen-Xun
Kan-Li
Gen-Dui
Pi-Tai
Qian-Kun
Kan-Li
Zhen-Xun
Kan-Li
Gen-Dui
JiJi-WeiJi
Pi-Tai
Sun-Xian
Gen-Dui
Qian-Kun
Zhen-Xun
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Produce In
Control In
Same
Produce Out
Produce In
Same
Produce Out
Control In
Same
Control In
Produce In
Same
Produce Out
8-6 8-4 3-8 4-7 9-1 9-3 2-2 7-4 7-3 6-9 6-6 1-8 8-7
White Tiger
Jade Hall
Heavenly Jail
Black Tortoise
Life Governor
Grappling Hook
Green Dragon
Bright Hall
Heavenly Punishment
Red Phoenix
Golden Lock
Precious Light
White Tiger
Heavenly Nobleman
Yin Noble
Prosperity Nobleman
Nobleman at Heavens Gate
Six Combo
Three Harmony
Wealth Hour
Year Breaker
Stem Combo Hour
Nobleman at Heavens Gate
Stem Clash Hour
Day Breaker
Birth Hour
Road Emptiness
Month Breaker
Three Harmony
Road Emptiness
Heavenly Nobleman
Heavenly Officer
Yang Noble
Group Emptiness
Day Harm
Group Emptiness
Prosperity Nobleman
Happy Spirit
Day Establish
Day Punishment
Heavenly Nobleman
Yin Noble
2 7 9
1 3 5
6 8 4
1 6 8
9 2 4
5 7 3
9 5 7
8 1 3
4 6 2
8 4 6
7 9 2
3 5 1
7 3 5
6 8 1
2 4 9
6 2 4
5 7 9
1 3 8
5 1 3
4 6 8
9 2 7
4 9 2
3 5 7
8 1 6
3 8 1
2 4 6
7 9 5
2 7 9
1 3 5
6 8 4
1 6 8
9 2 4
5 7 3
9 5 7
8 1 3
4 6 2
8 4 6
7 9 2
3 5 1
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.

Copyright @ 2014-2017 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.