Hour Day Month Year
06:10 17 02 2019
Ji/
Ji
Yin Earth
Yi/
Yi
Yin Wood
Bing/
Bing
Yang Fire
Ji/
Ji
Yin Earth
Mao/
Mao
Rabbit
Yin Wood
You/
You
Rooster
Yin Metal
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Liu Ren Info
Day 乙 酉
Void 午, 未
Month General
Hour
Age 0
Life Palace 庚 子
Male Annual Luck 乙 丑
Female Annual Luck 癸 酉
Message Heaven General Stem Branch Six Relations
Initial Dragon
Ji Chou 己 丑 Wealth
Middle Bird
Bing Xu 丙 戌 Wealth
Final Queen
xx Wei xx 未 Wealth
Date: 2019-02-17 06:10
Yin 寅
Sky
Si 巳
Mao 卯
Tiger
Wu 午
Chen 辰
Norm
Wei 未
Si 巳
Warrior
Shen 申
Chou 丑
Dragon
Chen 辰
Wu 午
Moon
You 酉
Zi 子
Polaris
Mao 卯
Wei 未
Queen
Xu 戌
Hai 亥
Harmony
Yin 寅
Xu 戌
Bird
Chou 丑
You 酉
Snake
Zi 子
Shen 申
Nobleman
Hai 亥
Four Readings
Tiger
Moon
Bird
Dragon
Brothers
Children
Wealth
Wealth
Mao Mao/
Wu Wu/
Wu Wu/
You You/
Xu Xu/
Chou Chou/
Chou Chou/
Yi Yi/
4 3 2 1
Ke Zei
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
Spirits
General Yang Yin
Nobleman
Snake
Bird
Harmony
Polaris
Dragon
Sky
Tiger
Norm
Warrior
Moon
Queen
12 Stages of Life
Wu Birth
Si Bathing
Chen Dressing Up
Mao Officer Post
Yin Prime
Chou Decline
Zi Sick
Hai Death
Xu Buried
You Exhausting
Shen Embryo
Wei Developing
Hour Stars
Prosperity
Hour Harms Day Stem
Clash
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.