Hour Day Month Year
01:58 21 02 2024
Ding
Ding
Yin Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Bing
Bing
Yang Fire
Jia
Jia
Yang Wood
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-02-21 01:58
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 7, Id: 314
SE Horse S SW
Snake
Wu Heart
Bing Xun 4
Supreme Yin
Ren Grass
Xin Li 9
Harmonies
Geng Official
Gui Kun 2
E
Commander
Ji Pillar
Ding Zhen 3
Commander:
Heavenly Pillar at 3
Messenger:
Shocking Door at 1
Tiger
Ding Aggressor
Ji Dui 7
W
Heaven
Gui Rice (F)
Geng Gen 8
Earth
Xin Hero
Ren Kan 1
Warrior
Bing Assistant
Wu Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 7, Id: 314
SE Horse S SW
Long Fan
Qi Ge
Da Ge
E
Xiang Zuo
Chart Id : 314
Xing Sheng
Quan Yi
W
San Qi Zhi
Die Xue
Yue Mu
NE Void N Void NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.