Hour Day Month Year
18:45 18 06 2024
Xin
Xin
Yin Metal
Gui
Gui
Yin Water
Geng
Geng
Yang Metal
Jia
Jia
Yang Wood
You
You
Rooster
Yin Metal
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-06-18 18:45
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 2, Id: 358
SE S SW
Heaven
Xin Hero
Bing Xun 4
Commander
Gui Rice (F)
Xin Li 9
Snake
Ji Pillar
Gui Kun 2
E Void
Earth
Bing Assistant
Ding Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 9
Messenger:
Death Door at 9
Supreme Yin
Wu Heart
Ji Dui 7
W
Void
Warrior
Ding Aggressor
Geng Gen 8
Tiger
Geng Official
Ren Kan 1
Harmonies
Ren Grass
Wu Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 2, Id: 358
SE S SW
Ri Shi
Long Zou
Ji Xing
E Void
Chart Id : 358
W
Void
Xing Mu
Fu Ge
NE N Horse NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.