Hour Day Month Year
06:10 17 02 2019
Ji
Ji
Yin Earth
Yi
Yi
Yin Wood
Bing
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Mao/
Mao
Rabbit
Yin Wood
You/
You
Rooster
Yin Metal
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-02-17 06:10
Chai Bu: Yang Ju 5, Fu Tou - 己 at 6, Id: 256
SE S Void Void SW
Tiger
Yi/ Assistant
Death
Yi Xun 4
Warrior
Ren/ Hero
Shocking
Ren Li 9
Earth
Ding/ Wu/ Rice (F)
Open
Ding Wu Kun 2
E
Harmonies
Bing/ Aggressor
View
Bing Zhen 3
Commander:
Heart at 6
Messenger:
Open at 2
Heaven
Geng/ Pillar
Rest
Geng Dui 7
W
Supreme Yin
Xin/ Official
Delusion
Xin Gen 8
Snake
Gui/ Grass
Injury
Gui Kan 1
Commander
Ji/ Heart
Birth
Ji Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 5, Fu Tou - 己 at 6, Id: 256
SE S Void Void SW
Ri Wang
Yu Nu
Chong Zha
Gui Dun
San Qi Zhi
E
Yue Wang
Chart Id : 256
Zhan Ge
W
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.