Hour Day Month Year
19:26 31 03 2023
Ren
Ren
Yang Water
Wu
Wu
Yang Earth
Yi
Yi
Yin Wood
Gui
Gui
Yin Water
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Date: 2023-03-31 19:26
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 5, Id: 539
SE S Void Void SW
Commander
Geng Rice (F)
Ren Xun 4
Snake
Bing Pillar
Wu Li 9
Supreme Yin
Ding Heart
Geng Kun 2
E
Heaven
Wu Hero
Xin Zhen 3
Commander:
Heavenly Fowl at 4
Messenger:
Death Door at 4
Harmonies
Ji Grass
Bing Dui 7
W
Horse
Earth
Ren Assistant
Yi Gen 8
Warrior
Xin Aggressor
Ji Kan 1
Tiger
Yi Official
Ding Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 5, Id: 539
SE S Void Void SW
Gui Xing
Fu Ge
Die Xue
Yue Sheng
Zhen Zha
Quan Yi
San Qi Zhi
Zhu Tou
E
Wu Xing
Chart Id : 539
W
Horse
Ri Zhi
Ri Mu
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.