Date Hour Day Month Year
Sunday 06:15 17 02 2019
Stem
Ji
Ji
Yin Earth
Yi
Yi
Yin Wood
Bing
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Branch
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
You
You
Rooster
Yin Metal
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Hidden Stems
Yi
Xin
Wu Jia Bing
Ren Jia
Na Yin
Earth on Fortress
Water in the Spring
Fire in Furnace
Wood on the Plain
Flying Star 4 4 2 8
Hexagram
Fire
7
8
Regulate
60
Metal
9
4
Retreat
33
Fire
2
4
Family
37
Fire
2
2
Observation
20
Location E3 W2 NE3 N1
Group Kan Qian Xun Qian
Out of Gua 4 6 8 1 3 7 1 2 7 1 3 7
Family
Kan-Li
Gen-Dui
Pi-Tai
Sun-Xian
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Pi-Tai
Heng-Yi
Activates Stars 4-7 6-9 3-2 1-2
Day Basic Info
12 Officers
8 - Danger
Dong Gong x
28 Constellations 4 - House
Yellow & Black Belt 10 - Black Tortoise
Index KP1/3v1
-85 / 14
Na Yin Water in the Spring
24 Jie Qi 1 - Coming Of Spring
Jie Qi Start Date 2019-02-04 03:14
Jie Qi End Date 2019-02-18 23:04
Moon
13 13
QMDJ Zhi Run Yang 5
QMDJ Chai Bu Yang 5
Xuan Kong Da Gua
17-19: Kindred - Focus on Y
23-24: Kindred - Focus on Y
Day Stars
Good Bad
Duke Virtue Combo (Y)
Fortune Growth
Guard Day
Heavenly Noble
Prosperity Star
Yin Virtue
Big General (Y)
Four Abandonment
Four Major Graves
Golden God Xin (Y)
Heaven and Earth Shifting Sha
Heavenly Messenger
Man Separator
Wilderness
Date
Hour
Day Special Info
Earthly Three Noble [H D M] 1-3 Good
Earthly Three Noble [H D M] 21-23 Good
Nine Earth Ghost Day
Yearly Calamity Sha Days

XKDG

He Tu

Metal
Ding/ Dui/ 4
You/ Gen/ 9

Fire

Rooster

31
Influence

XKDG

Combo 10

Water
Wu/ Kun/ 1
Xu/ Gen/ 6

Earth

Dog

15
Humility

XKDG

Combo 5-15

Water
Bing/ Gen/ 6
Xu/ Gen/ 1

Fire

Dog

52
Mountain

XKDG

7 Star Robbery

Wood
Ji/ Zhen/ 8
Si/ Qian/ 2

Earth

Snake

34
Great
Strength

Stem Branch

Combination

Water
Geng/ Kun/ 1
Chen/ Qian/ 9

Metal

Dragon

11
Unity

Stem 7K

Branch Clash

Fire
Xin/ Xun/ 2
Mao/ Dui/ 3

Metal

Rabbit

61
Sincerity

Stem IW

Branch Clash

Fire
Ji/ Kan/ 7
Mao/ Dui/ 8

Earth

Rabbit

60
Regulate

Date: 2019-02-17
Flying Stars
SE S SW
E
1 7
3
3
4
6 3
8
8
9
8 5
1
1
2
9 6
2
2
3
2
Month
8
Year
4
Day
4
Hour
5
4 1
6
6
7
5 2
7
7
8
7 4
9
9
1
3 9
5
5
6
W
NE N NW
Date: 2019-02-17
Month Replace Month Hexagram Chart
SE S SW
E
1
Xun/ 2
Kan/ 6
Dispersing
4
6
Li/ 3
Qian/ 7
Great Reward
9
8
Kun/ 1
Gen/ 6
Humility
2
9
Zhen/ 8
Li/ 6
Abundance
3
2
Kun/ 1
Kun/ 1
Earth
5
4
Dui/ 4
Xun/ 3
Great Exceeding
7
5
Gen/ 6
Kun/ 6
Peel
8
7
Kan/ 7
Dui/ 8
Regulate
1
3
Qian/ 9
Zhen/ 2
Without Wrongdoing
6
W
NE N NW
Date: 2019-02-17
Year Replace Year Hexagram Chart
SE S SW
E
7
Gen/ 6
Dui/ 9
Decreasing
8
3
Xun/ 2
Zhen/ 9
Increasing
4
5
Qian/ 9
Gen/ 4
Retreat
6
6
Dui/ 4
Qian/ 6
Eliminating
7
8
Li/ 3
Gen/ 8
Travelling
9
1
Kun/ 1
Kan/ 7
Officer
2
2
Zhen/ 8
Kun/ 8
Delight
3
4
Li/ 3
Xun/ 4
The Cauldron
5
9
Kan/ 7
Li/ 9
Accomplished
1
W
NE N NW

Feng Shui of the Day: 2019-02-17
SE S SW
E
SE3 Five Ghost
S2 Peach Blossom
E2 Day Breaker
3 Killings
W2 Grand Duke
NE3 Robbery Sha
Five Yellow
NW3 Sky Horse
Happiness Sector
W
NE N NW
Feng Shui of the Month: 2019-02
SE S SW
E
SW3 Month Breaker
SW3 Sky Horse
E2 Peach Blossom
Five Yellow
NE3 Grand Duke
3 Killings
NW3 Robbery Sha
W
NE N NW
Feng Shui of the Year: 2019
SE S SW
E
SE3 Year Breaker
SE1 Wu Capital
SE3 Ji Capital
SE3 Sky Horse
S2 Dragon Virtue
Five Yellow
SW3 Robbery Sha
SW3 Fortune Virtue
W2 Calamity Sha
3 Killings
NE3 Moon
NE2 Great Moon
N2 Sun
N2 Peach Blossom
N1 Great Sun
NW3 Grand Duke
NW3 Annual Sha
NW3 Five Ghost
W
NE N NW

Hours
0 - 1 1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 24
Bing
Bing
Ding
Ding
Wu
Wu
Ji
Ji
Geng
Geng
Xin
Xin
Ren
Ren
Gui
Gui
Jia
Jia
Yi
Yi
Bing
Bing
Ding
Ding
Wu
Wu
Zi
Zi
Chou
Chou
Yin
Yin
Mao
Mao
Chen
Chen
Si
Si
Wu
Wu
Wei
Wei
Shen
Shen
You
You
Xu
Xu
Hai
Hai
Zi
Zi
Water in the Stream Water in the Stream Earth on Fortress Earth on Fortress White Molten Metal White Molten Metal Wood of Willow Wood of Willow Water in the Spring Water in the Spring Earth on the House Earth on the House Lightning Fire
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4
Water
Gen/ 6
Zhen/ 3
Nourish
27
Metal
Dui/ 4
Zhen/ 7
Following
17
Wood
Zhen/ 8
Li/ 6
Abundance
55
Fire
Kan/ 7
Dui/ 8
Regulate
60
Water
Kun/ 1
Qian/ 9
Unity
11
Wood
Li/ 3
Qian/ 7
Great Reward
14
Fire
Xun/ 2
Xun/ 1
Wind
57
Metal
Dui/ 4
Kan/ 8
Trap
47
Wood
Li/ 3
Kan/ 9
Not Yet Accomplished
64
Metal
Qian/ 9
Gen/ 4
Retreat
33
Water
Gen/ 6
Gen/ 1
Mountain
52
Wood
Zhen/ 8
Kun/ 8
Delight
16
Fire
Kan/ 7
Zhen/ 4
Beginning
3
N3 NE1 E1 E3 SE2 S1 SW1 SW3 SW3 W2 NW1 NW3 N3
Xun Zhen Kan Kan Kun Qian Xun Dui Li Qian Gen Zhen Kan
1 2 7 6 8 9 4 6 8 4 6 8 4 8 9 1 3 7 1 2 7 4 6 9 2 3 7 1 3 7 1 2 3 6 8 9 4 6 8
Heng-Yi
Sun-Xian
Zhen-Xun
Gen-Dui
Kan-Li
Zhen-Xun
Kan-Li
Gen-Dui
Pi-Tai
Qian-Kun
Kan-Li
Zhen-Xun
Kan-Li
Gen-Dui
JiJi-WeiJi
Pi-Tai
Sun-Xian
Gen-Dui
Qian-Kun
Zhen-Xun
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Produce Out
Same
Control Out
Control In
Produce Out
Control Out
Control In
Same
Control Out
Same
Produce Out
Control Out
Control In
8-6 8-4 3-8 4-7 9-1 9-3 2-2 7-4 7-3 6-9 6-6 1-8 8-7
Life Governor
Grappling Hook
Green Dragon
Bright Hall
Heavenly Punishment
Red Phoenix
Golden Lock
Precious Light
White Tiger
Jade Hall
Heavenly Jail
Black Tortoise
Life Governor
Heavenly Nobleman
Yin Noble
Prosperity Nobleman
Three Harmony
Wealth Hour
Nobleman at Heavens Gate
Day Breaker
Stem Combo Hour
Six Combo
Three Harmony
Stem Clash Hour
Year Breaker
Birth Hour
Road Emptiness
Group Emptiness
Road Emptiness
Group Emptiness
Heavenly Nobleman
Heavenly Officer
Yang Noble
Month Breaker
Day Punishment
Prosperity Nobleman
Happy Spirit
Day Harm
Sky Horse
Nobleman at Heavens Gate
Heavenly Nobleman
Yin Noble
9 5 7
8 1 3
4 6 2
1 6 8
9 2 4
5 7 3
2 7 9
1 3 5
6 8 4
3 8 1
2 4 6
7 9 5
4 9 2
3 5 7
8 1 6
5 1 3
4 6 8
9 2 7
6 2 4
5 7 9
1 3 8
7 3 5
6 8 1
2 4 9
8 4 6
7 9 2
3 5 1
9 5 7
8 1 3
4 6 2
1 6 8
9 2 4
5 7 3
2 7 9
1 3 5
6 8 4
3 8 1
2 4 6
7 9 5
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.